โรงเรียนบ้านด่าน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 25
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 76
ร้อยละ 5.49 % 5.49 % 5.49 % 0.00 % 0.00 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 36
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 10 7 12 1 0 137
ร้อยละ 5.99 % 4.19 % 7.19 % 0.60 % 0.00 % 82.04 %

123 : 7 , 6 , 8 , 1 , 0 , 101...5.69 , 4.88 , 6.50 , 0.81 , 0.00 , 82.11 = 22 : 17.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net