โรงเรียนบ้านด่าน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 23
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 12.50 % 3.13 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 5 6 0 0 75
ร้อยละ 5.49 % 5.49 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 82.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 35
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 7 15 1 0 133
ร้อยละ 6.59 % 4.19 % 8.98 % 0.60 % 0.00 % 79.64 %

123 : 8 , 6 , 10 , 1 , 0 , 98...6.50 , 4.88 , 8.13 , 0.81 , 0.00 , 79.67 = 25 : 20.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36%

Powered By www.thaieducation.net