โรงเรียนบ้านด่าน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 22
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 6 6 0 0 74
ร้อยละ 5.49 % 6.59 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 81.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 34
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 8 17 1 0 130
ร้อยละ 6.59 % 4.79 % 10.18 % 0.60 % 0.00 % 77.84 %

123 : 8 , 7 , 11 , 1 , 0 , 96...6.50 , 5.69 , 8.94 , 0.81 , 0.00 , 78.05 = 27 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16%

Powered By www.thaieducation.net