โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 72
ร้อยละ 10.84 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 86.75 %
ระดับประถมศึกษา
605
จำนวน(คน) 21 10 83 1 1 489
ร้อยละ 3.47 % 1.65 % 13.72 % 0.17 % 0.17 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 688 คน
จำนวน(คน) 30 10 85 1 1 561
ร้อยละ 4.36 % 1.45 % 12.35 % 0.15 % 0.15 % 81.54 %

688 : 30 , 10 , 85 , 1 , 1 , 561...4.36 , 1.45 , 12.35 , 0.15 , 0.15 , 81.54 = 127 : 18.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 688 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46%

Powered By www.thaieducation.net