โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 10 0 2 0 0 71
ร้อยละ 12.05 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %
ระดับประถมศึกษา
605
จำนวน(คน) 22 11 84 1 1 486
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 13.88 % 0.17 % 0.17 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 688 คน
จำนวน(คน) 32 11 86 1 1 557
ร้อยละ 4.65 % 1.60 % 12.50 % 0.15 % 0.15 % 80.96 %

688 : 32 , 11 , 86 , 1 , 1 , 557...4.65 , 1.60 , 12.50 , 0.15 , 0.15 , 80.96 = 131 : 19.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 688 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04%

Powered By www.thaieducation.net