โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 10 0 2 0 0 69
ร้อยละ 12.35 % 0.00 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
599
จำนวน(คน) 22 12 90 1 1 473
ร้อยละ 3.67 % 2.00 % 15.03 % 0.17 % 0.17 % 78.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 680 คน
จำนวน(คน) 32 12 92 1 1 542
ร้อยละ 4.71 % 1.76 % 13.53 % 0.15 % 0.15 % 79.71 %

680 : 32 , 12 , 92 , 1 , 1 , 542...4.71 , 1.76 , 13.53 , 0.15 , 0.15 , 79.71 = 138 : 20.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 680 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29%

Powered By www.thaieducation.net