โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 3 2 3 5 21
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 5.71 % 8.57 % 14.29 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 2 7 4 5 92
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 6.14 % 3.51 % 4.39 % 80.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 5 5 9 7 10 113
ร้อยละ 3.36 % 3.36 % 6.04 % 4.70 % 6.71 % 75.84 %

149 : 5 , 5 , 9 , 7 , 10 , 113...3.36 , 3.36 , 6.04 , 4.70 , 6.71 , 75.84 = 36 : 24.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16%

Powered By www.thaieducation.net