โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 28
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 6 22 2 0 77
ร้อยละ 6.14 % 5.26 % 19.30 % 1.75 % 0.00 % 67.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 6 25 2 0 105
ร้อยละ 6.76 % 4.05 % 16.89 % 1.35 % 0.00 % 70.95 %

148 : 10 , 6 , 25 , 2 , 0 , 105...6.76 , 4.05 , 16.89 , 1.35 , 0.00 , 70.95 = 43 : 29.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05%

Powered By www.thaieducation.net