โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 1 7 0 8 12
ร้อยละ 17.65 % 2.94 % 20.59 % 0.00 % 23.53 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 9 6 8 6 74
ร้อยละ 7.21 % 8.11 % 5.41 % 7.21 % 5.41 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 14 10 13 8 14 86
ร้อยละ 9.66 % 6.90 % 8.97 % 5.52 % 9.66 % 59.31 %

145 : 14 , 10 , 13 , 8 , 14 , 86...9.66 , 6.90 , 8.97 , 5.52 , 9.66 , 59.31 = 59 : 40.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.69%

Powered By www.thaieducation.net