โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 0 7 0 7 14
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 20.59 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 9 6 8 6 74
ร้อยละ 7.21 % 8.11 % 5.41 % 7.21 % 5.41 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 14 9 13 8 13 88
ร้อยละ 9.66 % 6.21 % 8.97 % 5.52 % 8.97 % 60.69 %

145 : 14 , 9 , 13 , 8 , 13 , 88...9.66 , 6.21 , 8.97 , 5.52 , 8.97 , 60.69 = 57 : 39.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.31%

Powered By www.thaieducation.net