โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 71
ร้อยละ 3.70 % 1.23 % 6.17 % 1.23 % 0.00 % 87.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 3 4 6 1 0 102
ร้อยละ 2.59 % 3.45 % 5.17 % 0.86 % 0.00 % 87.93 %

116 : 3 , 4 , 6 , 1 , 0 , 102...2.59 , 3.45 , 5.17 , 0.86 , 0.00 , 87.93 = 14 : 12.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07%

Powered By www.thaieducation.net