โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 0 4 0 27
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 3 4 7 7 56
ร้อยละ 4.94 % 3.70 % 4.94 % 8.64 % 8.64 % 69.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 6 5 4 11 7 83
ร้อยละ 5.17 % 4.31 % 3.45 % 9.48 % 6.03 % 71.55 %

116 : 6 , 5 , 4 , 11 , 7 , 83...5.17 , 4.31 , 3.45 , 9.48 , 6.03 , 71.55 = 33 : 28.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45%

Powered By www.thaieducation.net