โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 77
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 6.74 % 0.00 % 0.00 % 86.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 5 1 17 0 0 173
ร้อยละ 2.55 % 0.51 % 8.67 % 0.00 % 0.00 % 88.27 %

125 : 5 , 1 , 11 , 0 , 0 , 108...4.00 , 0.80 , 8.80 , 0.00 , 0.00 , 86.40 = 17 : 13.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73%

Powered By www.thaieducation.net