โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 74
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 6 0 17 0 0 172
ร้อยละ 3.08 % 0.00 % 8.72 % 0.00 % 0.00 % 88.21 %

123 : 6 , 0 , 11 , 0 , 0 , 106...4.88 , 0.00 , 8.94 , 0.00 , 0.00 , 86.18 = 17 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.79%

Powered By www.thaieducation.net