โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 71
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 2 0 14 0 0 56
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 10 0 28 0 0 159
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 14.21 % 0.00 % 0.00 % 80.71 %

125 : 8 , 0 , 14 , 0 , 0 , 103...6.40 , 0.00 , 11.20 , 0.00 , 0.00 , 82.40 = 22 : 17.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29%

Powered By www.thaieducation.net