โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 31
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 11 0 9 0 0 68
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 52
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 18 0 28 0 0 151
ร้อยละ 9.14 % 0.00 % 14.21 % 0.00 % 0.00 % 76.65 %

125 : 12 , 0 , 14 , 0 , 0 , 99...9.60 , 0.00 , 11.20 , 0.00 , 0.00 , 79.20 = 26 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net