โรงเรียนบ้านดอนฮี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 5 1 4 2 22
ร้อยละ 8.11 % 13.51 % 2.70 % 10.81 % 5.41 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 7 7 10 7 64
ร้อยละ 9.52 % 6.67 % 6.67 % 9.52 % 6.67 % 60.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 8 1 5 2 4 36
ร้อยละ 14.29 % 1.79 % 8.93 % 3.57 % 7.14 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 21 13 13 16 13 122
ร้อยละ 10.61 % 6.57 % 6.57 % 8.08 % 6.57 % 61.62 %

142 : 13 , 12 , 8 , 14 , 9 , 86...9.15 , 8.45 , 5.63 , 9.86 , 6.34 , 60.56 = 56 : 39.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38%

Powered By www.thaieducation.net