โรงเรียนบ้านดอนฮี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 5 1 4 2 22
ร้อยละ 8.11 % 13.51 % 2.70 % 10.81 % 5.41 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 7 7 12 8 64
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 11.43 % 7.62 % 60.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 7 1 6 3 3 36
ร้อยละ 12.50 % 1.79 % 10.71 % 5.36 % 5.36 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 17 13 14 19 13 122
ร้อยละ 8.59 % 6.57 % 7.07 % 9.60 % 6.57 % 61.62 %

142 : 10 , 12 , 8 , 16 , 10 , 86...7.04 , 8.45 , 5.63 , 11.27 , 7.04 , 60.56 = 56 : 39.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38%

Powered By www.thaieducation.net