โรงเรียนบ้านดอนฮี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 6 1 4 2 21
ร้อยละ 8.11 % 16.22 % 2.70 % 10.81 % 5.41 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 7 7 14 7 64
ร้อยละ 6.60 % 6.60 % 6.60 % 13.21 % 6.60 % 60.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 7 1 7 3 3 35
ร้อยละ 12.50 % 1.79 % 12.50 % 5.36 % 5.36 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 17 14 15 21 12 120
ร้อยละ 8.54 % 7.04 % 7.54 % 10.55 % 6.03 % 60.30 %

143 : 10 , 13 , 8 , 18 , 9 , 85...6.99 , 9.09 , 5.59 , 12.59 , 6.29 , 59.44 = 58 : 40.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70%

Powered By www.thaieducation.net