โรงเรียนบ้านดอนฮี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 6 1 4 2 21
ร้อยละ 8.11 % 16.22 % 2.70 % 10.81 % 5.41 % 56.76 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 7 7 14 7 63
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 7 1 7 3 3 35
ร้อยละ 12.50 % 1.79 % 12.50 % 5.36 % 5.36 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 17 14 15 21 12 119
ร้อยละ 8.59 % 7.07 % 7.58 % 10.61 % 6.06 % 60.10 %

142 : 10 , 13 , 8 , 18 , 9 , 84...7.04 , 9.15 , 5.63 , 12.68 , 6.34 , 59.15 = 58 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90%

Powered By www.thaieducation.net