โรงเรียนบ้านหนองโสน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 9 6 5 0 0 17
ร้อยละ 24.32 % 16.22 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 45.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 9 8 6 0 0 26
ร้อยละ 18.37 % 16.33 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 53.06 %

49 : 9 , 8 , 6 , 0 , 0 , 26...18.37 , 16.33 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 53.06 = 23 : 46.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94%

Powered By www.thaieducation.net