โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 16
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 8 1 11 0 0 31
ร้อยละ 15.69 % 1.96 % 21.57 % 0.00 % 0.00 % 60.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 12 3 13 0 0 47
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 17.33 % 0.00 % 0.00 % 62.67 %

75 : 12 , 3 , 13 , 0 , 0 , 47...16.00 , 4.00 , 17.33 , 0.00 , 0.00 , 62.67 = 28 : 37.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33%

Powered By www.thaieducation.net