โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 1 1 4 1 0 32
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 10.26 % 2.56 % 0.00 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 34
ร้อยละ 7.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 4 3 5 1 0 76
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 5.62 % 1.12 % 0.00 % 85.39 %

49 : 1 , 1 , 4 , 1 , 0 , 42...2.04 , 2.04 , 8.16 , 2.04 , 0.00 , 85.71 = 7 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61%

Powered By www.thaieducation.net