โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 35
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 35
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 79
ร้อยละ 3.30 % 1.10 % 8.79 % 0.00 % 0.00 % 86.81 %

51 : 2 , 1 , 4 , 0 , 0 , 44...3.92 , 1.96 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 86.27 = 7 : 13.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net