โรงเรียนบ้านศรีแก้ว (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 98.39 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 10 3 14 12 1 152
ร้อยละ 5.21 % 1.56 % 7.29 % 6.25 % 0.52 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 10 3 15 12 1 213
ร้อยละ 3.94 % 1.18 % 5.91 % 4.72 % 0.39 % 83.86 %

254 : 10 , 3 , 15 , 12 , 1 , 213...3.94 , 1.18 , 5.91 , 4.72 , 0.39 , 83.86 = 41 : 16.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.14%

Powered By www.thaieducation.net