โรงเรียนบ้านหนองแคน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 73
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 73
ร้อยละ 3.49 % 3.49 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 84.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 0 0 171
ร้อยละ 3.50 % 2.50 % 8.50 % 0.00 % 0.00 % 85.50 %

114 : 4 , 2 , 10 , 0 , 0 , 98...3.51 , 1.75 , 8.77 , 0.00 , 0.00 , 85.96 = 16 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net