โรงเรียนบ้านหนองแคน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 22
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 3 10 3 0 67
ร้อยละ 3.49 % 3.49 % 11.63 % 3.49 % 0.00 % 77.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 4 4 13 4 0 61
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 15.12 % 4.65 % 0.00 % 70.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 10 7 27 7 0 150
ร้อยละ 4.98 % 3.48 % 13.43 % 3.48 % 0.00 % 74.63 %

115 : 6 , 3 , 14 , 3 , 0 , 89...5.22 , 2.61 , 12.17 , 2.61 , 0.00 , 77.39 = 26 : 22.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37%

Powered By www.thaieducation.net