โรงเรียนบ้านหนองแคน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 74
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 74
ร้อยละ 3.53 % 3.53 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 87.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 10 7 10 0 0 173
ร้อยละ 5.00 % 3.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 86.50 %

115 : 7 , 4 , 5 , 0 , 0 , 99...6.09 , 3.48 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 86.09 = 16 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net