โรงเรียนบ้านหนองแคน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 71
ร้อยละ 8.14 % 3.49 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 72
ร้อยละ 3.53 % 3.53 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 12 7 13 0 0 167
ร้อยละ 6.03 % 3.52 % 6.53 % 0.00 % 0.00 % 83.92 %

114 : 9 , 4 , 6 , 0 , 0 , 95...7.89 , 3.51 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 19 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08%

Powered By www.thaieducation.net