โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 6
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 2 1 1 0 1 21
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 3 2 2 0 1 27
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 2.86 % 77.14 %

35 : 3 , 2 , 2 , 0 , 1 , 27...8.57 , 5.71 , 5.71 , 0.00 , 2.86 , 77.14 = 8 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net