โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 7 1 1 0 34
ร้อยละ 15.69 % 13.73 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 2 4 1 0 99
ร้อยละ 2.75 % 1.83 % 3.67 % 0.92 % 0.00 % 90.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 13 11 8 2 0 163
ร้อยละ 6.60 % 5.58 % 4.06 % 1.02 % 0.00 % 82.74 %

160 : 11 , 9 , 5 , 2 , 0 , 133...6.88 , 5.63 , 3.13 , 1.25 , 0.00 , 83.13 = 27 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.26%

Powered By www.thaieducation.net