โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 6 1 5 0 35
ร้อยละ 9.62 % 11.54 % 1.92 % 9.62 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 4 2 3 0 95
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 1.85 % 2.78 % 0.00 % 87.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 9 10 4 8 0 165
ร้อยละ 4.59 % 5.10 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 84.18 %

160 : 9 , 10 , 3 , 8 , 0 , 130...5.63 , 6.25 , 1.88 , 5.00 , 0.00 , 81.25 = 30 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82%

Powered By www.thaieducation.net