โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 11 12 0 11 0 16
ร้อยละ 22.00 % 24.00 % 0.00 % 22.00 % 0.00 % 32.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 106
ร้อยละ 0.00 % 1.83 % 0.92 % 0.00 % 0.00 % 97.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 11 14 2 11 0 157
ร้อยละ 5.64 % 7.18 % 1.03 % 5.64 % 0.00 % 80.51 %

159 : 11 , 14 , 1 , 11 , 0 , 122...6.92 , 8.81 , 0.63 , 6.92 , 0.00 , 76.73 = 37 : 23.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49%

Powered By www.thaieducation.net