โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 8 5 0 0 0 35
ร้อยละ 16.67 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 106
ร้อยละ 0.00 % 1.83 % 0.92 % 0.00 % 0.00 % 97.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 8 7 1 0 0 177
ร้อยละ 4.15 % 3.63 % 0.52 % 0.00 % 0.00 % 91.71 %

157 : 8 , 7 , 1 , 0 , 0 , 141...5.10 , 4.46 , 0.64 , 0.00 , 0.00 , 89.81 = 16 : 10.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29%

Powered By www.thaieducation.net