โรงเรียนบ้านช่องเม็ก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 30
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 126
ร้อยละ 2.16 % 1.44 % 5.76 % 0.00 % 0.00 % 90.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 6 2 14 0 0 212
ร้อยละ 2.56 % 0.85 % 5.98 % 0.00 % 0.00 % 90.60 %

174 : 6 , 2 , 10 , 0 , 0 , 156...3.45 , 1.15 , 5.75 , 0.00 , 0.00 , 89.66 = 18 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40%

Powered By www.thaieducation.net