โรงเรียนบ้านช่องเม็ก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 3 7 10 0 0 119
ร้อยละ 2.16 % 5.04 % 7.19 % 0.00 % 0.00 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 1.67 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 6 8 17 1 0 202
ร้อยละ 2.56 % 3.42 % 7.26 % 0.43 % 0.00 % 86.32 %

174 : 6 , 8 , 13 , 0 , 0 , 147...3.45 , 4.60 , 7.47 , 0.00 , 0.00 , 84.48 = 27 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68%

Powered By www.thaieducation.net