โรงเรียนบ้านช่องเม็ก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 3 3 7 6 12
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 8.57 % 20.00 % 17.14 % 34.29 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 5 11 13 21 24 65
ร้อยละ 3.60 % 7.91 % 9.35 % 15.11 % 17.27 % 46.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 1 4 2 5 47
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 6.67 % 3.33 % 8.33 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 10 15 20 30 35 124
ร้อยละ 4.27 % 6.41 % 8.55 % 12.82 % 14.96 % 52.99 %

174 : 9 , 14 , 16 , 28 , 30 , 77...5.17 , 8.05 , 9.20 , 16.09 , 17.24 , 44.25 = 97 : 55.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01%

Powered By www.thaieducation.net