โรงเรียนบ้านช่องเม็ก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 3 3 8 6 10
ร้อยละ 14.29 % 8.57 % 8.57 % 22.86 % 17.14 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 5 12 13 22 25 62
ร้อยละ 3.60 % 8.63 % 9.35 % 15.83 % 17.99 % 44.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 1 4 2 5 47
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 6.67 % 3.33 % 8.33 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 11 16 20 32 36 119
ร้อยละ 4.70 % 6.84 % 8.55 % 13.68 % 15.38 % 50.85 %

174 : 10 , 15 , 16 , 30 , 31 , 72...5.75 , 8.62 , 9.20 , 17.24 , 17.82 , 41.38 = 102 : 58.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15%

Powered By www.thaieducation.net