โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 7 6 5 4 0 31
ร้อยละ 13.21 % 11.32 % 9.43 % 7.55 % 0.00 % 58.49 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 9 6 7 5 5 123
ร้อยละ 5.81 % 3.87 % 4.52 % 3.23 % 3.23 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 16 12 12 9 5 154
ร้อยละ 7.69 % 5.77 % 5.77 % 4.33 % 2.40 % 74.04 %

208 : 16 , 12 , 12 , 9 , 5 , 154...7.69 , 5.77 , 5.77 , 4.33 , 2.40 , 74.04 = 54 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net