โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 9 4 5 0 3 32
ร้อยละ 16.98 % 7.55 % 9.43 % 0.00 % 5.66 % 60.38 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 7 5 5 0 8 127
ร้อยละ 4.61 % 3.29 % 3.29 % 0.00 % 5.26 % 83.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 16 9 10 0 11 159
ร้อยละ 7.80 % 4.39 % 4.88 % 0.00 % 5.37 % 77.56 %

205 : 16 , 9 , 10 , 0 , 11 , 159...7.80 , 4.39 , 4.88 , 0.00 , 5.37 , 77.56 = 46 : 22.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.44%

Powered By www.thaieducation.net