โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 5 0 2 0 3 44
ร้อยละ 9.26 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 5.56 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 7 0 4 5 4 132
ร้อยละ 4.61 % 0.00 % 2.63 % 3.29 % 2.63 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 12 0 6 5 7 176
ร้อยละ 5.83 % 0.00 % 2.91 % 2.43 % 3.40 % 85.44 %

206 : 12 , 0 , 6 , 5 , 7 , 176...5.83 , 0.00 , 2.91 , 2.43 , 3.40 , 85.44 = 30 : 14.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net