โรงเรียนน้อมเกล้า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 45
ร้อยละ 2.00 % 6.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 2 4 8 0 0 101
ร้อยละ 1.74 % 3.48 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 1.96 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 3 8 12 0 0 193
ร้อยละ 1.39 % 3.70 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 89.35 %

165 : 3 , 7 , 9 , 0 , 0 , 146...1.82 , 4.24 , 5.45 , 0.00 , 0.00 , 88.48 = 19 : 11.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65%

Powered By www.thaieducation.net