โรงเรียนน้อมเกล้า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 3 2 1 0 37
ร้อยละ 12.24 % 6.12 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 2 1 9 1 0 102
ร้อยละ 1.74 % 0.87 % 7.83 % 0.87 % 0.00 % 88.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 41
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 11 5 15 2 0 180
ร้อยละ 5.16 % 2.35 % 7.04 % 0.94 % 0.00 % 84.51 %

164 : 8 , 4 , 11 , 2 , 0 , 139...4.88 , 2.44 , 6.71 , 1.22 , 0.00 , 84.76 = 25 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49%

Powered By www.thaieducation.net