โรงเรียนน้อมเกล้า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 5 1 0 0 40
ร้อยละ 6.12 % 10.20 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 99
ร้อยละ 3.60 % 1.80 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 4 1 0 37
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 9.09 % 2.27 % 0.00 % 84.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 8 8 11 1 0 176
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 5.39 % 0.49 % 0.00 % 86.27 %

160 : 7 , 7 , 7 , 0 , 0 , 139...4.38 , 4.38 , 4.38 , 0.00 , 0.00 , 86.88 = 21 : 13.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net