โรงเรียนน้อมเกล้า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 41
ร้อยละ 8.16 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 9 3 0 0 100
ร้อยละ 3.45 % 7.76 % 2.59 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 40
ร้อยละ 4.26 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 10 17 4 0 0 181
ร้อยละ 4.72 % 8.02 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 85.38 %

165 : 8 , 12 , 4 , 0 , 0 , 141...4.85 , 7.27 , 2.42 , 0.00 , 0.00 , 85.45 = 24 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62%

Powered By www.thaieducation.net