โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 11 3 2 3 0 27
ร้อยละ 23.91 % 6.52 % 4.35 % 6.52 % 0.00 % 58.70 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 20 11 9 11 0 89
ร้อยละ 14.29 % 7.86 % 6.43 % 7.86 % 0.00 % 63.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 9 6 6 5 0 42
ร้อยละ 13.24 % 8.82 % 8.82 % 7.35 % 0.00 % 61.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 40 20 17 19 0 158
ร้อยละ 15.75 % 7.87 % 6.69 % 7.48 % 0.00 % 62.20 %

186 : 31 , 14 , 11 , 14 , 0 , 116...16.67 , 7.53 , 5.91 , 7.53 , 0.00 , 62.37 = 70 : 37.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80%

Powered By www.thaieducation.net