โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 5 3 3 0 30
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 6.52 % 6.52 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 18 15 12 20 0 77
ร้อยละ 12.68 % 10.56 % 8.45 % 14.08 % 0.00 % 54.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 9 9 2 5 0 42
ร้อยละ 13.43 % 13.43 % 2.99 % 7.46 % 0.00 % 62.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 32 29 17 28 0 149
ร้อยละ 12.55 % 11.37 % 6.67 % 10.98 % 0.00 % 58.43 %

188 : 23 , 20 , 15 , 23 , 0 , 107...12.23 , 10.64 , 7.98 , 12.23 , 0.00 , 56.91 = 81 : 43.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 41.57%

Powered By www.thaieducation.net