โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 5 3 3 0 30
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 6.52 % 6.52 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 18 15 12 20 0 76
ร้อยละ 12.77 % 10.64 % 8.51 % 14.18 % 0.00 % 53.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 9 9 2 9 0 37
ร้อยละ 13.64 % 13.64 % 3.03 % 13.64 % 0.00 % 56.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 32 29 17 32 0 143
ร้อยละ 12.65 % 11.46 % 6.72 % 12.65 % 0.00 % 56.52 %

187 : 23 , 20 , 15 , 23 , 0 , 106...12.30 , 10.70 , 8.02 , 12.30 , 0.00 , 56.68 = 81 : 43.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48%

Powered By www.thaieducation.net