โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 6 7 5 0 33
ร้อยละ 8.93 % 10.71 % 12.50 % 8.93 % 0.00 % 58.93 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 2 5 8 1 0 132
ร้อยละ 1.35 % 3.38 % 5.41 % 0.68 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 7 11 24 6 0 236
ร้อยละ 2.46 % 3.87 % 8.45 % 2.11 % 0.00 % 83.10 %

204 : 7 , 11 , 15 , 6 , 0 , 165...3.43 , 5.39 , 7.35 , 2.94 , 0.00 , 80.88 = 39 : 19.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90%

Powered By www.thaieducation.net