โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 10 6 9 3 0 28
ร้อยละ 17.86 % 10.71 % 16.07 % 5.36 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 5 10 13 2 0 118
ร้อยละ 3.38 % 6.76 % 8.78 % 1.35 % 0.00 % 79.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.25 % 0.00 % 0.00 % 83.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 15 16 35 5 0 213
ร้อยละ 5.28 % 5.63 % 12.32 % 1.76 % 0.00 % 75.00 %

204 : 15 , 16 , 22 , 5 , 0 , 146...7.35 , 7.84 , 10.78 , 2.45 , 0.00 , 71.57 = 58 : 28.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net